www.gsyw.net > 六年级上册解方乘30道

六年级上册解方乘30道

2x+3x=605x=60x=123.6x-2.8x=120.8x=12x=15100x-x=19899x=198x=218x+2x=6020x=60x=35x+6x=12.111x=12.1x=1.16.6x-5x=81.6x=8x=54x-x=243x=24x=81.5x-x=10.5x=1x=21.9x+0.4x=9.22.3x=9.2x=425x-5x=10020x=100x=580x-40=(30x+40)*280x-40=60x+8020x=120x=680x-3200=60x+120020x=4400x=220

1:解设还要运X次 2:(7+11)X除以2=904乘3+2.5X=29.53: 9X+908=5480 4: 3乘45+3X+17=2725:(87.1乘40+42X)除以2=85

一、填空1、一套西服,上衣840元,裤子210元,裤子的价钱是上衣的( )%,上衣 ( )3、3千克的30%和30千克的3%重量相等.( )4、一件衣服打七五折出售就是按原价

四分之三x=六分之一 7X=十五分之十四解: X=六分之一除以四分之三 解: X=十五分之十四除以7 x=九分之二 X=十五分之二五分之六X除以四分之三=8 3X=四分之三除以二分之一解: 五分之六X=四分之三乘8 解: 3X乘二分之一=四分之三 X=

2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2 4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35 4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14 30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18 5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4 10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=

一、化简比并求比值 80:24 0.5:0.2 0.15:21 36:18 13:91 3:12 1.01:101 21:24 36:72 20:40 89.5:2 10.5:21 3.14:28.26 41.23:4123 15:0.12 10:120 123:3 42:54 二、解比例 25:7=x:35 514: 35= 57:x 34 :x= 54 :2 x:15=13:56 250:x=2:3 30:x=56:89 200:100=500:x 864:x=25:56 1:x=2:5 2:x=3:4 4:90=89:x 250:960=825:x

X-2/7X=3/470%X + 20%X = 3.625% + 10X =4/5X - 15%X = 68X+3/8 X=1215X-3*5/21 =5/116X+5 =13.4X÷(6/35) =(26/45) *(13/25)2(x-0.6)=4(0.5+x)+x=9.8÷22(X+X+0.5)=9.825000+x=6x3200=450+5X+XX-0.8X=612x-8x=4.87.5*2X=151.2x=81.6x

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=

1. 3/7 * 49/9 - 4/3 2. 8/9 * 15/36 + 1/27 3. 12* 5/6 2/9 *3 4. 8* 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 6. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 * 5/6 + 5/6 10. 3/4 * 8/9 - 1/3 11. 7 * 5/49 + 3/14 12. 6 *( 1/2 + 2/3 ) 13. 8 * 4/5 + 8 * 11/5

网站地图

All rights reserved Powered by www.gsyw.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gsyw.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com