www.gsyw.net > 26个字母大小写读音

26个字母大小写读音

26个英文字母大小写对照表+中文助读+拼音助读 大写 a b c d e f g h i j k l m 小写 a b c d e f g h i j k l m 中文助读 诶 必 司仪 地 亿 哎辅 计 哎曲 爱 戒 哎儿 哎母 拼音助读 啊 玻 雌 得 鹅 佛 哥 喝 衣(小衣 基 科 勒 摸 大写 n o p q r s t u v w x y z 小写 n o p q r s t u v w x y z 中文助读 恩 欧 批 可优 啊 哎死 踢 优 微 答不留 爱克斯 外 惹 拼音助读 呢 喔 坡 欺 日 思 特 乌(小乌) 迂(v=ü) 乌(大乌 希 衣(大衣)

妙趣汉字屋

26个英文大写小写字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

字母名称 发音 A a /e/ B bee /bi/ C cee /si/ D dee /di/ E e /i/ F ef (动词拼eff) /f/ G gee /di/ H aitch /et/ haitch (有时候爱尔兰英语) /het/ hetch (印度英语) /ht/ I i /a/ J jay /de/ jy (苏格兰英语) /da/ K

26个字母表 a b c d e f g a b c d e f g h i j k l m n h i j k l m n o p q r s t u o p q r s t u v w x y z v w x y z

楼主朋友让我来帮助你吧!26个英文字母及发音音标如下:a a [ei] b b [bi:] c c [si:] d d [di:] e e [i:] f f [ef] g g [d3i:] h h [eit∫] i i [ai] j j [d3ei] k k [kei] l l [el] m m [em] n n [en] o o [&601;u] p p [pi:] q q [kju:] r r [:] s s [es] t t [ti:] u u [ju:] v v [vi:] w w [′d∧blju:]

26个英文字母大小写对照表+中文助读

A (a) 、B (bai) 、C (cai ) 、D (dai) 、E (e)、 F (aif)、 G (gai)、H (ha)、 I (i) 、J (jie)、 K (kai)、 L (aile)、 M (aim) 、N (nai)、O (o) 、P (pai)、 Q (qi u) 、R (ar)、 S (ais) 、T (tai)、U (u)、 V (vei) 、W (wa)、 X (xi) 、Y (ya) 、Z (zai) 顺序为:A,B,C,D

大写:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ读法:诶 必 司仪 地 亿 哎副 计 哎曲 爱 戒 哎儿 哎门 恩 欧 皮 抠 啊 哎死 踢 优 薇 答不溜 爱克斯 外 惹小写:abcdefghijklmnopqrstuvwxyz读法:啊 玻 雌 得 鹅 佛 哥 喝 衣 基 科 勒 摸 呢 喔 坡 欺 日 思 特 乌(小乌)迂(V=ü) 乌(大乌希衣(大衣)资用中文往往读不好英文的.你去网上有发音的网站去学习,比较好如谷歌翻译,他可以朗读出来的

汉语拼音字母,其读音是不区分大小写的.汉语拼音字母表中26个大写字母,与各自小写字母,读音一样的.

网站地图

All rights reserved Powered by www.gsyw.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gsyw.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com